Feedback Formulier Werknemer

Geachte lezer,

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u ons feedback wilt geven op ons functioneren. Daartoe kunt u onderstaande vragenlijst invullen. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en verwerkt, op grond van de resultaten kunnen we conclusies trekken over wat kan worden verbeterd.

 

Neem bij het invullen het bezoek dat u kort geleden aan de bedrijfsarts hebt gebracht in gedachten. Per vraag kunt u kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden, namelijk onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend. Indien u opmerkingen of aanvullingen heeft, is er voor u ruimte vrijgelaten na de antwoordmogelijkheden.  De vragenlijst bestaat uit 22 vragen, waarvan de meeste meerkeuzevragen zijn. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten van uw tijd vragen.

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

 

  Algemene gegevens:

  Bij welk bedrijf werkt u?

  Welke bedrijfsarts heeft u bezocht?

  Als u terugdenkt aan het telefoongesprek met de Bedrijfsgeneeskundig Medewerker (BGM), hoe beoordeelt u dan dit gesprek?

  1 De BGM heeft mij duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was van het gesprek.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  2 De BGM heeft de door mij gegeven informatie juist verwoord.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  3 De BGM heeft mij duidelijk ingelicht over zijn/haar functie en het vervolgtraject na het telefoongesprek.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  Als u terugkijkt naar het bezoek aan de bedrijfsarts, wat vindt u dan van diens handelen en van daarmee
  samenhangende zaken?

  4 Ik kreeg bij de bedrijfsarts tijd om mijn verhaal te bespreken.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  5 De bedrijfsarts beschikte over informatie over mij.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  6 De bedrijfsarts luisterde naar mij.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  7 De bedrijfsarts behandelde mijn gegevens vertrouwelijk.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  8 De bedrijfsarts heeft me geholpen gezond (weer) aan het werk te gaan of blijven.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  9 De aanpak van de bedrijfsarts was zorgvuldig en degelijk.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  10 Het uitgevoerde lichamelijk onderzoek was goed.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  11 De bedrijfsarts had aandacht voor het voorkómen van ziekte in de toekomst.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  12 Het is voor mij duidelijk welke informatie de bedrijfsarts terugkoppelt naar mijn werkgever.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  13 Vanuit de bedrijfsarts was er aandacht voor aanpassing van het werk aan mijn situatie.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  14 De bedrijfsarts gaf hulp bij omgaan met emoties rond werk en gezondheid.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  15 De bedrijfsarts gaf mij een advies dat mij overtuigde.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  16 Indien van toepassing: zijn de adviezen van andere artsen en hulpverleners op een goede manier
  besproken?

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  17 De bedrijfsarts gaf mij het gevoel dat hij/zij het goede met mij voor had.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  18 De bedrijfsarts had zich goed voorbereid.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  19 Assistentes van de bedrijfsarts waren mij behulpzaam.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  20 Ik kon snel terecht bij de bedrijfsarts.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  21 De wachttijd in de wachtkamer was kort.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  22 Het contact verliep zonder storingen van buitenaf.

  onvoldoendevoldoendegoeduitstekendn.v.t

  23 Als u de bedrijfsarts een rapportcijfer zou moeten geven tussen 0 en 10, welk cijfer zou dat dan zijn?
  Kunt u aangeven waarom u dit cijfer wil geven?

  24 In hoeverre was u het eens met de uitkomst van het gesprek met de bedrijfsarts, uitgedrukt in een
  rapportcijfer van 0 (geheel niet mee eens) tot 10 (geheel mee eens)?

  25 Graag wil ik dit nog kwijt: